Integritetspolicy

Vår policy

Det här är LeadCompetence integritetspolicy. Att skydda din integritet och dina personuppgifter är viktigt för oss. Dessutom måste vi berätta för dig varför vi samlar in och lagrar dina personuppgifter när du använder våra tjänster, enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter som du själv lämnat, eller som inhämtats från någon annan (s.k. tredje part), t.ex. LinkedIn.

Dina personuppgifter behandlas t.ex. i samband med rekryteringsprocesser, konsultuthyrning och tillhandahållande av digitala HR-tjänster, samt när vi vill kommunicera med dig som kund eller kandidat.

I vår policy framgår vilka kategorier av personuppgifter som vi kan komma att behandla, vilka ändamål och vilken laglig grund behandlingen stödjer sig på.

Vi redogör också för principerna för gallring, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m.

Om det ändå skulle uppstå frågor får du gärna höra av dig till oss på kontakt@leadcompetence.se

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller komplettering, för överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller för att göra invändningar.

Enklast kontaktar du oss via e-post till kontakt@leadcompetence.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter. Om det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter, kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen samt pga. intresseavvägning. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-postadresser eller telefonnummer. Även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas om informationen kan kopplas till en specifik person.

Med personuppgiftsbehandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, utlämning genom överföring och radering. 

Kandidater

Relationen med kandidater är en central del av vår verksamhet, i syfte att kunna förmedla karriärerbjudanen.

Oavsett om LeadCompetence initierat kontakten med en potentiell kandidat eller om kandidaten själv valt att gå med i vårt nätverk via vår kandidatplattform, inhämtas samtycke till denna Integritetspolicy och personuppgifter sparas i vår kandidatdatabas.

Personuppgifterna har vi samlat in antingen direkt från dig som kandidat, genom våra egna nätverk och/eller genom sökningar hos tredje part, t.ex. LinkedIn.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kontakta dig som vi bedömer har en relevant profil ur ett rekryteringsperspektiv, samt för att kunna kontakta dig för framtida karriärmöjligheter.

Dina personuppgifter sparas i vårt rekryteringssystem i syfte att skapa en relation med dig vid ansökningstillfället och/eller för framtiden. Vi förbehåller oss rätten att visa, men inte överföra, din profil för relevanta uppdragsgivare.

De personuppgifter som LeadCompetence samlar in i samband med rekrytering kan vara:

• För- och efternamn
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
• Korrespondens mellan dig och LeadCompetence
• URL:er till kandidatprofil hos tredje part
• Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
• Intervjuanteckningar
• Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer
• Fotografi
• Testresultat och referenstagning

Referenspersoner

Kontakt med referenser baseras på personuppgifter som lämnas till oss från kandidater i en rekryteringsprocess.

I syfte att kunna genomföra väl underbyggda rekryteringsprocesser kommer vi att behandla personuppgifter till dig som referens, som lämnats av kandidat.

Behandlingen av referensers personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta lämnade referenser för att genomföra så grundliga och kvalitativa rekryteringar som möjligt.

Vi har som rutin att sammanfatta samtliga referensers utlåtanden till en referensrapport, vilken delges rekryterande chef och därefter lagras fram till dess en anställning avslutas.

De personuppgifter som LeadCompetence samlar in i samband med referenstagning kan vara:

• För- och efternamn
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress

Underkonsulter

Som underkonsult ingår du affärsavtal med oss och lämnar inom ramen för det ifrån dig personuppgifter.

Personuppgifterna har vi samlat in antingen direkt från dig som konsult, genom våra egna nätverk och/eller genom sökningar hos tredje part, t.ex. LinkedIn.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt uppdrag att fullgöra ingångna affärsavtal, samt intresseavvägning av att affärsrelationen till dig utvecklas och att vi ska kunna kommunicera med relevanta kontaktpersoner.

Dina personuppgifter sparas i våra system för att vi ska kunna leda och organisera våra projekt, samt för att kunna kontakta dig för framtida karriärmöjligheter. I varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

De personuppgifter som LeadCompetence samlar in för detta ändamål kan vara:

• För- och efternamn
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och bolagsnamn
• Personnummer/organisationsnummer
• Korrespondens mellan dig och LeadCompetence
• Leverans- och faktureringsinformation

Potentiell kund

Att upprätta affärsrelationer med olika intressenter för att kunna leverera och utveckla LeadCompetence tjänster är en viktig del av vår verksamhet.

I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kund kan vi komma att samla in dina kontaktuppgifter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vår intresseavvägning av att kunna inleda, upprätta och bibehålla affärsrelationer samt för att kunna distribuera material för att kunna utveckla våra tjänster.

Dina personuppgifter sparas i våra system för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. I varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

Vi sparar dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos oss.

De personuppgifter som LeadCompetence samlar in för dessa ändamål kan vara:

• För- och efternamn
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
• Korrespondens mellan dig och LeadCompetence

Befintlig kund

Affärsrelationer med befintliga kunder, för att kunna leverera och utveckla LeadCompetence tjänster, är en central del av vår verksamhet.

När du som kund ingår affärsavtal med oss, lämnar du inom ramen för det ifrån dig vissa personuppgifter. Insamling kan även ske via epost eller när du fyllt i ett formulär för gällande affärsavtal och uppdragsbeskrivning.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt uppdrag att fullgöra ingångna affärsavtal och intresseavvägning för att kontinuerligt utveckla LeadCompetence verksamhet.

Dina personuppgifter sparas i våra system för att vi ska kunna leda och organisera våra projekt, för marknadsutskick och fakturering. I marknadsutskick ges alltid möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out.

Vi behandlar dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

De personuppgifter som LeadCompetence samlar in för dessa ändamål kan vara:

• För- och efternamn
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
• Uppdragsdokumentation
• Korrespondens mellan dig och LeadCompetence
• Leverans- och faktureringsinformation

Övriga leverantörer och samarbetspartners

Relationer med leverantörer och samarbetspartners är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva LeadCompetence verksamhet.

Våra leverantörer och samarbetspartners kan inom ramen för avtal komma att lämna ifrån sig personuppgifter.

Insamling sker vanligtvis via e-post samt inom ramen för gällande avtal och uppdragsbeskrivning.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på intresseavvägning av att få relationen att utvecklas, att vi ska kunna kommunicera med relevanta kontaktpersoner och att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter sparas i våra system för att vi ska kunna leda och organisera våra samarbetsprojekt, för marknadsutskick och fakturering.

Vi behandlar dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

De personuppgifter som LeadCompetence samlar in för detta ändamål kan vara:

• För- och efternamn
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
• Beställningshistorik
• Korrespondens mellan dig och LeadCompetence
• Leverans- och faktureringsinformation

Samtycke

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi att be dig lämna ditt samtycke. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst vår integritetspolicy och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta drogs tillbaka.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida vi inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem.

Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till kontakt@leadcompetence.com för att återkalla ditt samtycke eller om du inte önskar delta i marknadsaktiviteter.

Cookies och Google Analytics

När du besöker vår hemsida kan vi lagra uppgifter på två sätt: genom cookies eller genom att du fyllt i ett formulär.

En cookie är en datafil som lagras i din dator för att vi ska kunna göra webbplatsupplevelsen bättre. I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Cookien identifierar den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vi använder oss av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Vi använder Google Analytics som samlar in information om hur webbplatsen används och information om hur du hittade till webbplatsen (besökets trafikkälla).

Var sker behandling

LeadCompetence har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Detsamma gäller för vårt personuppgiftsbiträde, Ponty AB och deras underleverantörer: 

• Google LLC genom de tjänster som tillhandahålls under namnet Google Cloud Platform
• Amazon.com, Inc. genom de tjänster som tillhandahålls under namnet Amazon Web Services
• Functional Software, Inc. genom de tjänster som tillhandahålls under namnet Sentry

Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter vidare och vi delar aldrig uppgifterna utan ditt samtycke. 

Mer information om GDPR

Mer information finner du hos Datainspektionen: www.datainspektionen.se
LeadCompetence använder kakor (cookies) för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt och för att analysera och utveckla våra system och tjänster. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. View more
Cookies settings
OK
Vår policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings